test message div

Този сайт е част от SPORTAL MEDIA GROUP.
Настоящите правила имат характер на специални условия и регламентират услугата „livestream”, която “Спортал.БГ” АД предлага.
Общите условия - Договорът за ползване на услугите и уебсайтовете на SPORTAL MEDIA GROUP, заедно с настоящите специални правила представляват споразумение с правнообвързваща сила между
Вас като потребител и “Спортал.БГ” АД като доставчик на услугата „livestream”.

Специални условия за ползване на livestream.bg
Вие като потребители разполагате с техническа възможност – софтуер, разработен и поддържан от “Спортал.БГ” АД за създаване на канал за излъчване на живо на ваше или харесано от вас видео съдържание.
Софтуерът, позволяващ създаване на канал за излъчване на видео съдържание на живо е разработен от екипа на “Спортал.БГ” АД и е обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 на ЗАПСП.
Забранява се всякаква форма на нерегламентирано използване, в това число но не само копиране, имитиране и разпространение без изричното писмено съгласие на “Спортал.БГ” АД.
“Спортал.БГ” АД като автор на софтуера, предоставя на Вас като потребител техническа възможност да излъчвате в глобалната мрежа видео материали чрез Ваше оборудване (мобилен телефон, компютър и/или таблет).
“Спортал.БГ” АД не носи отговорност за съдържанието, което се излъчва.
Вие като потребител сте единствено отговорен за евентуалните претенции на авторите по отношение на правата за излъчване, разпространение и споделяне на техни произведения в мрежата.
Вие сте информирани, че европейските правни норми (и по-специално решението на Съда на европейските общности от 16.02.2012 г. (дело С-360/10) – рубрика „Информационно общество –
Авторско право – Интернет – Доставчик на услуги за съхраняване на информация…”) дават свобода на интернет сайтовете да не ограничават и да не отговарят за поведението на потребителите,
които качват информация, особено такава която има характер за защитен обект по смисъла на регулациите за авторското право. В тази връзка е и разпоредбата на чл.22 от
Директивата за аудиовизуалните медийни услуги – Директива 2010/13/ЕС), която разграничава сайтовете от традиционните медии.
Независимо от това, Вие разбирате, че при основателни претенции от страна на трети лица, засегнати от излъчването на Вашия материал, екипът на “Спортал.БГ” АД ще Ви предупреди
незабавно и/или ще премахне споделения от Вас видео материал и/или ще окаже съдействие за разкриването на Вашата самоличност. Мярката, която “Спортал.БГ” АД ще избере да приложи ще се
определя всеки път индивидуално с оглед на постъпилото оплакване и преценката за неговата основателност.

Забранява се споделянето на материали на живо, които:

    Призовават към насилие и/или към насилствена промяна на конституционно установения ред в страната;
    Имат порнографски характер и противоречат на разбиранията за добрия морал;
    Представляват закани, обиди, клевети, обвинения към лице и/или организация;
    Имат злонамерен характер и/или биха наранили доброто име, честта, достойнството и/или законният интерес на трети лица.

При нарушаване на установените забрани, екипът на “Спортал.БГ” ще изтрива каченото съдържание незабавно, ще преустановява техническата възможност за неговото излъчване и/или ще забранява използването на
Вашия потребителски профил.
За ползването на услугата livestream.bg е задължително да се регистрирате като потребител. В тази връзка Ви молим да прочетете разпоредбите относно значението и последиците от извършване на регистрация в
Общите условия - Договор за ползване на услугите и уебсайтовете на SPORTAL MEDIA GROUP.
Видео съдържанието, което сте излъчили на живо, посредством техническото средство – софтуера на “Спортал.БГ” АД – ще бъде съхранявано на сървър на “Спортал.БГ” АД за срок до 30 дни след излъчването на
материала, след което ще бъде изтривано автоматично.

Вие декларирате, че:

    сте автор на съдържанието, което споделяте;
или
    споделяте съдържание като имате предвид и зачитате интересите на автора когато той/тя е различно от Вас лице/организация.

Ползването на услугата livestream.bg е безплатно.

SPORTAL MEDIA GROUP ще изтрива материали, които са в противоречие с настоящите условия.
Вие като потребители знаете и разбирате, че IP адресите, от които са направени всички връзки, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността
на лицата, които са използвали услугата в нарушение на настоящите условия.
Извършването на регистрация за ползването на услугата livestream.bg означава, че сте запознат с настоящите специални условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

СъбитияИзбор на редактора
Изминали събитияИзбор на редактора
Последни изминали събития
Предстоящи събития
Започва на 12/31/2014 9:09 PM